kūbrys


kūbrys
kūbrỹs sm. (4), kū̃bris (2) J 1. nugara prie sprando, gūbrys, ketera: Kiaulės kūbrỹs – sketera J. Taip tai neriebus buvo meitėliokas, tik per patį kūbrį tai buvo per du pirštu storumo lašinėliai Brž. Sugavau šerną až kū̃brio ir įmečiau koplytėlėn J. Paskui vanagas liepė lesvinčiui sėst jam ant kūbrio, ir išlėkė BM159. Kai man[e] [vilkas] pamatė, kūbrį pastatė (pašiaušė keterą), net man[e] šiurpas nukratė NS1394. Tekis imdavo dūkti; suries kūbrį, pasišiauš, tik purkščia . 2. šnek. nugara, kupra: Jau pradėjo niežtėti kūbrỹs Žb. Pakasyk man kū̃brį! Slm. Jau man kūbrys užkaito, kad net marškiniai šlapi Brž. Man panižo patį kūbrį Jnšk. Nelįsk, gausi kūbrin! PnmR. Kad lietus užeis, įtrauksiu kaklą, pastatysiu kūbrį – ir tegul pila Jnšk. 3. kalno viršūnė, ketera: Ant skardžio kūbrio pasirodė du žmogu Mc. Stačiosios uolos, kūbrį iškėlę iš šaltos gelmės, šveičiamos vėjo stovi, kaip amžių amžiais stovėjo J.Jan. Mūsų laivas kartais šoko ant bangos kūbrio . Pro šitas properšas gali pamatyti dulkančius pusnynų kūbrius, sniege pagrimzdusias Tekonio trobas J.Balt. 4. kalnelis, kauburys: Švenčionių kalva pailga, iš jos šakojasi kūbriai: Zarasų pusėn – Ežerėnų–Latgalių kūbrys, Drisos pusėn – Perbradų kūbrys . 5. nelygumas, pakilimas: Ant kelio, ant aslos kūbriùs išgrandyk su lopeta J.
◊ kū̃brį pakasýti primušti: Pamatysi, jis pakasys kūbrį, jei nesiliausi taip daręs Kp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kūbrys — kūbrỹs dkt. Kiaũlės, šérno kūbrỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gūbrys — gūbrỹs sm. (4) K.Būg, gubrỹs (4) 1. pakilimas, kalnelis, kauburys: Sniego gūbrỹs VĮ. Per kaitras ant gùbrio javai išdega Akm. Aplenkę aukštą kelio gūbrį, leidomės toliau rš. Vyrai sukrovė gùbrį (krūvą) malkų Krsn. Pietiniai vėjai greitai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaubrė — kaubrė̃ sf. (4) LVII172, Als, kaũbrė (2) Kv, Ms, Slnt, Šts 1. kalnelis, kalva: Dėk kūgį šieno ant kaubrė̃s, kad vanduo nepasrūtų J. Iš abiejų kelelio pusių stūksojo apvalios kaubrės, apaugusios žaliom samanom rš. Prie kiemo yra kaubrė Grv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kumbrys — 1 kumbrỹs sm. (4) K, kum̃bris (2) KII154 1. Gl riestas medis: Tokį kum̃brį reikia nukirsti Ms. Susirietus kai kumbrys Vl. | Senukas, kaip tik eina vakare lauk, kartu pasima ir savo kumbrį (lenktą lazdą) Slv. 2. BŽ601 kupra, kūbrys; gogas: Ans… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūbrius — kū̃brius sm. (2) žr. kūbrys 2: Gausi per kūbrių, tai žinosi, kad kitą kartą taip nebereikia daryt! Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language